Voorwaarden en Condities

Voorwaarden en Condities

Welkom bij Jobinterview.be Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van Jobinterview.be Website.

 

Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Blijf Jobinterview.be website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en op alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw”, verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van de Onderneming aanvaardt. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant ofwel onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van bepaalde duur, hetzij op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Deense wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de Jobinterview.be website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het Jobinterview.be privacy beleid.

De meeste van de hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt in sommige delen van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die een bezoek brengen mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Jobinterview.be en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Jobinterview.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s bekijken en/of printen van https://jobinterview.be/ voor uw eigen persoonlijk gebruik onder de beperkingen zoals gesteld in deze voorwaarden.

Dat mag je niet doen:

 1. Materiaal herpubliceren van https://jobinterview.be/
 2. Materiaal van https://jobinterview.be/ verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 3. materiaal van https://jobinterview.be/ reproduceren, dupliceren of kopiëren

Herverdelen van inhoud van Jobinterview.be (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herverspreiding).

Hyperlinks naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen een link naar onze website plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:
  1. Regeringsinstanties;
  2. Zoekmachines;
  3. Nieuwsorganisaties;
  4. Distributeurs van online-gidsen kunnen, wanneer zij ons in de gids opnemen, een link naar onze website plaatsen, op dezelfde wijze als zij een hyperlink plaatsen naar de websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven; en
  5. Systemwide Geaccrediteerde Bedrijven, behalve non-profit organisaties, liefdadigheids winkelcentra, en liefdadigheids fondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
 1. Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring impliceert van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.
 2. Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:
  1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;
  2. dot.be sites;
  3. verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van sites voor het geven van liefdadigheid,
  4. online directory distributeurs;
  5. internet portalen;
  6. accountantskantoren, advocatenkantoren en adviesbureaus die voornamelijk bedrijven als klant hebben; en
  7. onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij bepalen dat: (a) de link niet ongunstig is voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld, handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten zaken vertegenwoordigen, zoals werk-bij-huis mogelijkheden, zullen niet worden toegestaan om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid geassocieerd met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van ; en (d) waar de link in de context van algemene resource informatie is of anderszins in overeenstemming is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u behoort tot de organisaties die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@futuretrain.io. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u een link naar onze website wilt plaatsen, en een lijst van de URL(‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Reken op 2-3 weken voor een antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 1. Door het gebruik van onze bedrijfsnaam; of
 2. Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 3. Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van Jobinterview.be logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op enigerlei wijze wijzigen.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op een dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door te blijven linken naar onze website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen inzake linken.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u rechtstreeks te antwoorden.

Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij de volledigheid of juistheid ervan niet garanderen; evenmin verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Aansprakelijkheid inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen links verschijnen op een pagina van uw website of binnen een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met, of pleit voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle garanties die door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid te beperken of uit te sluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 3. onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 4. onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.